హాయ్ అండి నా ఫస్ట్ రియల్ కథ 2 మంత్స్ బాక్ జరిగింది ఫస్ట్ టైం రాస్తున్న ఏమైనా పొరపాటు లు ఉంటే మన్నించి feedbAck ఇవ్వగలరు

Na Peru Sweety My age 15 నేను 9th క్లాస్ లో జరిగిన సంఘటన తెల్పాను కదా మా అన్న తో వర్షం లో thadisina