ఓ యశోదమ్మా ! నీ ముద్దుల బిడ్డడు పీటలు, ఱోలు దొంతరలుగా పేర్చి, దాని మీదకెక్కి, అప్పటికి చేతికి అందకపోతే కుండకు చిల్లు పెట్టి దానిలో నుంచి

అతని లావైన పొడవాటి లింగము యోని లో పూర్తిగా అడుక్కంటా దిగబడి వెడల్పు చేస్తుంటే పూకు చినిగేలా దెంగుతుంటే ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి

టిఫిన్ ప్లేట్ లో పెట్టి శ్రీలక్ష్మి బలరాం దగ్గరకి వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చి తాను కూడా కిచెన్ లో ప్లేట్ లో పెట్టుకుని టిఫిన్ చేస్తోంది.బలరాం ఎదురుగా

బలరాం స్నానం చేసి వచ్చేసరికి టిఫిన్ పెట్టింది…ఎదో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఎవరిని తిడుతూ టిఫిన్ చేసేసి బయటకి వెళ్ళిపోయాడు.అప్పటికే టైం 10 అయ్యే సరికి శ్రీలక్ష్మి వంట

అది హైదరాబాద్ సబర్బ్ లో వో పెద్ద బంగ్లా.. గీత ఆ ఇంటి యజమానురాలు..భర్త పోయి ఆరేళ్ళు అవుతోంది.. ఆమె కి ఒక్కడే కొడుకు వినోద్.. 25