నాపేరు ప్రసాద్ ఇది నా సొంత అనుభవం ఈ సైట్ లో అందరూ వాళ్ళ సొంత కదలు రాస్తుంటే నాకు రాయలనిపించి రాస్తున్నాను ఇది తప్పో ఒప్పో

ఓ యశోదమ్మా ! నీ ముద్దుల బిడ్డడు పీటలు, ఱోలు దొంతరలుగా పేర్చి, దాని మీదకెక్కి, అప్పటికి చేతికి అందకపోతే కుండకు చిల్లు పెట్టి దానిలో నుంచి

దైవసంకల్పం శృంగార రతి కేళి తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – అమలిన అత్యంతానురాగ అక్షయ ఆత్మీయానుబంధ అపురూప అనుపమాన అనిర్వచనీయ, అలౌకిక ఆత్మానంద అనూహ్య