మాదికర్నూలు నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఆంటీ పేరు శిరీష చాలా హాట్ గా ఉండేది తన భర్త జాబ్ చేసేవాడు నెల లో 10రోజులు

నా పేరు ఆయుష్ నా వయస్సు 14 నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో 1,2,3 పార్ట్ లో చెప్పాను కదా 9th క్లాస్ లో నేను స్కూల్

Hi na peru ayush my age 13 మీకు చెప్పాను కదా మా ఊరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది marriage కి మంజుల ాాాాాాాాాాాాా అత్త అమ్మాయి