హాయ్ ఇఅం శ్రీనివాస్ ఏది జరిగి ఒక 1year అవుతుంది. తాను మా ఇంటి పక్కన ఉందా ఆంటీ name రమ్య చాల బాగుంటది. తన ఏజ్

నా వయసు 42. నా భార్య వయసు 36. నా భార్య కు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆమె పేరు దయ వయసు 38. నా భార్య